POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejszy dokument określa zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych przez:

Monogramy Maria Gadaj
z siedzibą w Warszawie (03-982), przy ul. Gen. S.Skalskiego 3/U9
tel. (48) 790 890 112, e-mail: pracownia@monogramy.com.pl

 1. Definicje
  1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  2. Monogramy Maria Gadaj, 03-982 Warszawa, ul. Gen. S. Skalskiego 3 / U9, NIP: 952-135-83-06, REGON: 712578765, tel. +48 790 890 112,
  3. Pracownia – firma usługowa i sklep stacjonarny z siedzibą w Warszawie     (03-982), przy ul. Gen. S.Skalskiego 3/u9
  4. Sklep internetowy – witryna umożliwiająca zamawianie i kupowanie produktów Pracowni poprzez www.monogramy.com.pl
  5. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług pracowni, dokonująca zakupów w sklepie stacjonarnym oraz poprzez witrynę internetową www.monogramy.com.pl
  6. Regulamin – regulamin sklepu znajdujący się pod linkiem https://www.monogramy.com.pl/content/3-regulamin, którego niniejsza Polityka Prywatności jest załącznikiem;
  7. dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  8. administrator danych osobowych - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
  9. przetwarzanie danych osobowych - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 2. Administrator danych osobowych:
  Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka Monogramy Maria Gadaj z siedzibą w Warszawie (03-982), przy ul. Gen. S. Skalskiego 3 /U9
 3. Zakres, cel oraz podstawy przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych.
  Wymagamy od Klienta podania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i opcjonalnie adres korespondencyjny. Bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe wykonanie usług oraz sprzedaż produktów.

Cele

Podstawa prawna

1

Wykonanie usług proponowanych przez Pracownię.

Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji umowy usługi pomiędzy Monogramy Maria Gadaj a klientem (art. 6 ust.1 lit. b RODO)

2

Sprzedaż produktów poprzez witrynę www.monogramy.com.pl

Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji umowy sprzedaży pomiędzy Monogramy Maria Gadaj a klientem (art. 6 ust.1 lit. b RODO)

3

Obsługiwanie reklamacji.

Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji usług związanych z reklamacjami wykonywanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Pracownią i Sklepem a Klientem(art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ocenie reklamacji, zarządzaniu dokumentacją reklamacyjną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4

Przesyłanie Państwu informacji o naszych ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach

Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. marketing bezpośredni produktów i usług.

Na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane formy komunikacji marketingowej, takie jak: SMS, email czy kontakt telefoniczny mogą wymagać uzyskania od Państwa dodatkowej zgody.

5

Rozpatrywania ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego Państwa dane są przetwarzane. Dane osobowe przechowywane będę przez okres 1 roku od Państwa ostatniego kontaktu z nami, nie krócej jednak niż okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez nas umowy lub okres przechowywania wynikający z przepisów prawa. Po upływie tego okresu, Państwa dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu.

 2. Odbiorcy danych osobowych.
  Przetwarzane przez Monogramy Maria Gadaj dane osobowe będą udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które są naszymi dostawcami usług lub podwykonawcami – np. firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi utrzymania strony internetowej Sklepu. Już teraz, możemy wskazać, że w zależności od celów przetwarzania, odbiorcami Państwa danych osobowych są następujący odbiorcy:

Cel

Odbiorca

1

Zapewnienie obsługi dostawy zakupionych w Sklepie usług i produktów.

Poczta Polska

2

Zapewnienie obsługi księgowo-rachunkowej.

Biuro Rachunkowe

 1. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych będą zabezpieczone zgodnie z wymogami RODO.
 2. Prawa Klienta.
  Z zastrzeżeniem i bez uszczerbku dla warunków określonych w RODO, przysługuje Klientom:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
 • prawo do usunięcia danych osobowych (gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (gdy dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający dokonać weryfikacji danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny).

Z zastrzeżeniem wyjątków oraz ograniczeń przewidzianych w RODO: a) jeżeli przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie Państw zgody, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego przed wycofaniem zgody, b) jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo do tego aby w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Mogą Państwo realizować te prawa poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres: Monogramy Maria Gadaj (03-982 Warszawa, ul. Gen.S.Skalskiego 3/U9 lub poprzez e-mail: pracownia@monogramy.com.pl Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO) – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu.

 1. Media społecznościowe.
  Kontakt z nami jest możliwy również przez nasze kanały w mediach społecznościowych. Przykładowo, jeśli wyślą Państwo do nas wiadomość lub opublikują coś w naszych kanałach społecznościowych, możemy wykorzystać informacje z Państwa wiadomości lub wpisu do skontaktowania się z Państwem w sprawie, w której się Państwo do nas zgłosili za pośrednictwem użytego kanału mediów społecznościowych. Należy jednak mieć świadomość, że wpis na publicznym kanale mediów społecznościowych może przeczytać każdy. Szczegółowe informacje o celach, zakresie i wykorzystywaniu Państwa danych przez właścicieli stron zewnętrznych, o prawach przysługujących użytkownikowi z tego tytułu oraz o ustawieniach ochrony prywatności znajdują się na stronie docelowej każdego dostawcy usług np.:Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
 2. Bezpieczeństwo danych osobowych.
  Zapewniamy zastosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i ciągłości przetwarzania Państwa danych osobowych. Dostęp do Państwa danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, a jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez siebie zadania. Dokładamy należytej staranności w tym, aby zapewnić, że nasi podwykonawcy i dostawcy również stosowali odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarzają Państwa dane osobowe.
 3. Polityka dotycząca wykorzystania cookies.
  Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

  Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.

  Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.

  Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).

  Administrator korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  Cele stosowania cookies

  Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.

  Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony, z którą się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.

  Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
 • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).

Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Google Chrome - domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

o    kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";

o    kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;

o    wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";

o    wybrać żądane ustawienia;

o    aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;

o    aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

o    kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";

o    wybrać zakładkę "Prywatność";

o    za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).

Mozilla Firefox - domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

o    kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";

o    następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;

o    aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;

o    zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera - domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

o    kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";

o    zaznaczyć żądane ustawienia;

o    aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;

o    zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Safari - domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

o    w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";

o    kliknąć ikonę "Prywatność";

o    zaznaczyć żądane ustawienia;

o    aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.

Technologia Cookies jest dzisiaj „solą” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies wiele stron staje się znacznie uboższe.

 1. Zmiany w Polityce prywatności
  Wszelkie przyszłe zmiany w naszej Polityce prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej. Z tego względu należy okresowo przeglądać ją pod kątem zmian w naszej Polityce prywatności.

Wersja: 01 sierpnia 2019